غم بیهوده مخور

قول از راستی مگیر در جواب سخن تعجیل مکن.

تا مپرسندمگوی تا نخوانند مرو.

درنهان بهتراز از ظاهرباش.

نان مسمک مخور نان خود از کس دریغ مدار.

دشمن اگر خوار باشد خوار مدار.

با ناشناس همسفر مشو.

کم گوی  کم خور  کم خفت.

بترس از کسی که از کس نترسد وهرچه کنداز کس نترسد. 

 

                                           غم بیهوده مخور

/ 0 نظر / 30 بازدید